Studenten

Studenten (eerste inschrijving)

Opgelet : Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels met als onderwerp "Student + Naam (namen) en achternaam (-namen)".

 

Studenten (hernieuwing van het verblijf)


Voor de verlenging van het verblijf van niet-Europese studenten is een elektronisch formulier opgesteld in IRISbox. Dit stelt ons in staat om de documenten die voor de vernieuwing worden gebruikt, rechtstreeks te analyseren.

Zodra de analyse is voltooid, zullen onze diensten u op de hoogte houden omtrent de volgende stappen binnen de procedure.

De aanvraag moet uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning (kaart A) worden ingediend.

U vindt het IRISbox formulier door hier te klikken.

 

Afgestudeerde niet-EU studenten (er wordt  1 jaar  toegekend om werk te zoeken of een onderneming op te richten)

De student die in het bezit is van een geldige verblijfstitel als niet-europese student EN die op het einde van het academiejaar een diploma heeft behaald aan een Belgische erkende hogeschool of universiteit, kan een aanvraag indienen om een verblijfskaart te bekomen, geldig 12 maanden, om werk te zoeken of een onderneming op te richten.

De student moet ten laatste 15 dagen voor het verstrijken van zijn verblijfskaart (type A) een aanvraag indienen.

U kunt deze aanvraag indienen via het formulier IRISBOX door hier te klikken

 

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32)

Om een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32) te onderschrijven  / om de handtekening op het document te laten legaliseren, raadpleegt u het onderdeel “Bevolking > Tenlasteneming”.  

Student(en) (eerste inschrijving)

MET VISUM D

U bent in het bezit van een paspoort voorzien van een visum D, verkregen om in België te studeren.

U kunt alleen een afspraak maken per e-mail op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels, met in de onderwerpregel de volgende mededeling: “Student met VISUM D + Na(a)m(en) en voorna(a)m(en)”
Bovendien:

- Gelieve een kopie van uw geldig paspoort bij de e-mail te voegen (gelieve alle gebruikte pagina's van uw paspoort te scannen alsook het visum D).
- Gelieve uw adres in Anderlecht in de tekst van de e-mail te vermelden (Straat, Nummer, Bus)
- Als u reeds in het bezit bent van een attest van definitieve inschrijving in een schoolinstelling en een tenlasteneming (bijlage 32), gelieve dan een kopie van dit document bij uw e-mail te voegen


ZONDER VISUM D

Uw paspoort is niet voorzien van een visum D, maar u verblijft legaal in België (visum C, vrijgesteld van visum, enz.) en u wilt een aanvraag voor machtiging tot verblijf indienen om hoger onderwijs te volgen in het land.

U kunt alleen een afspraak maken per e-mail op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels, met in de onderwerpregel de volgende mededeling: “Student zonder VISUM D + Na(a)m(en) en voorna(a)m(en)”
Gelieve de volgende documenten bij de e-mail te voegen:
•    Bewijs van betaling van de retributie van € 237 (indien erkende school) of van € 229 (indien privéschool), tenzij vrijgesteld (meer informatie hier)
•    Een kopie van uw geldig paspoort
•    Standaard schoolattest
•    Bewijs van bestaansmiddelen
•    Medisch attest
•    Ziekteverzekering die de risico’s in België dekt (erkend ziekenfonds of privé-instelling)
•    Uittreksel uit het strafregister
•    Als u uw studies aan een privéschool wilt aanvangen, het bewijs dat de gekozen studies in uw land van herkomst niet worden georganiseerd.

Gelieve uw adres in Anderlecht in de tekst van de e-mail te vermelden (Straat, Nummer, Bus).
Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

MOBILITEIT

U komt naar België in het kader van een mobiliteitsprogramma. U kunt alleen een afspraak maken per e-mail op het volgende adres: vreemdelingen@anderlecht.brussels, met in de onderwerpregel de volgende mededeling: “Student mobiliteit + Na(a)m(en) en voorna(a)m(en)”

- Als België het eerste land van de Schengenzone is waar de mobiliteit wordt uitgevoerd:

•    Gelieve een kopie van uw geldig paspoort bij de e-mail te voegen (gelieve alle gebruikte pagina's van uw paspoort te scannen alsook het visum D B35)
•    Gelieve uw adres in Anderlecht in de tekst van de e-mail te vermelden (Straat, Nummer, Bus)

- Als België niet het eerste land van de Schengenzone is waar de mobiliteit wordt uitgevoerd:

•    Gelieve bij uw e-mail de verblijfsvergunning te voegen die u in het eerste land hebt ontvangen, alsook het mobiliteitsattest dat u van uw schoolinstelling hebt ontvangen.