Move Anderlecht

Op weg naar een nieuw mobiliteitsplan

In 2020 keurde het Gewest het plan Good Move goed, een nieuwe visie op duurzame mobiliteit en een ambitieus actieplan. Anderlecht is dit nu aan het vertalen in een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan (GemMP). Dat zullen alle gemeenten moeten doen, maar Anderlecht nam al een voorsprong in 2019 met het project Move Anderlecht, een diagnose van de mobiliteit in Anderlecht. In vier burgerworkshops met ruim 200 deelnemers peilden we toen naar de verwachtingen en wensen (zie hieronder). En we nodigden ook uit om knelpunten te melden, die we zorgvuldig in kaart brachten. Het resultaat was een lijst van 9 hefbomen voor het nieuwe mobiliteitsplan.

Good Move en verkeersluwe mazen

Daarna kwam Good Move, met veel acties op gewestelijke schaal, en vooral ook een vernieuwing die lokaal sterk zal doorwerken: het concept van de ‘verkeersluwe mazen’. Het hele Gewest is onderverdeeld in een vijftigtal ‘mazen’. In Anderlecht zijn er een tiental (zie kaart). Een maas is een gebied afgebakend door grote verkeersassen. De grote stromen doorgaand verkeer moeten over die grote assen, zodat de mazen ertussen verkeersluw worden. Minder verkeer in de mazen maakt lokale straten rustiger, aantrekkelijker, gezonder en veiliger voor stappen, fietsen en openbaar vervoer. Er komt minder lawaai en schonere lucht, en kansen om de openbare ruimte te verbeteren.

Nature

Uitwerking in vier assen

Om Good Move concreter te maken, moeten alle gemeentelijke mobiliteitsplannen nu lokale acties uitwerken rond 4 ‘assen’.

As 1: de netwerken optimaal laten werken

De ‘maasranden’ zijn de grote wegen die de mazen afbakenen. Die moet goed werken voor verkeer, maar tegelijk ook multimodaal zijn, met aangepaste voorzieningen voor veilig en comfortabel stappen, fietsen en openbaar vervoer. Het GemMP scant die randen één voor één, kijkt wat er nu goed en misgaat en formuleert oplossingsrichtingen, soms voor een quick win, soms voor een grondige herverdeling van de ruimte. En er komt een prioriteitenlijst. Zo legt het GemMP de richting vast voor toekomstige projecten, sommige op gemeentewegen, sommige op gewestwegen.

As 2: de mazen verkeersluw maken

Ook alle mazen (behalve Kuregem waar er al een Lokaal Mobiliteitscontract gaande is) worden in het GemMP onderworpen aan een eerste verkennend onderzoek. Waar zitten grote knelpunten en stromen doorgaand verkeer? Waar lopen routes voor stappen, fietsen en OV die we moeten beveiligen? Waar zitten kansen voor openbare ruimte? Per maas geeft het GemMP een richting aan en belangrijke strategische plekken waar iets moet gebeuren. Zo legt het GemMP de basis voor toekomstige circulatieplannen maas per maas.

Voor twee aangrenzende mazen – het Rad en Klavers, aan weerszijden van de Bergensesteenweg – gaat het GemMP verder. Daar wordt al een volledig circulatieplan uitgewerkt, waarover al een eerste workshop werd georganiseerd in september 2021 (zie hieronder).

As 3: multimodaal gedrag stimuleren

Het GemMP omvat ook acties om burgers en bedrijven te informeren, te stimuleren en te ondersteunen om meer te kiezen voor duurzame mobiliteit. Ook goederenvervoer zal op de agenda staan.Axe 4: réorienter les services stationnement

As 4: parkeren bijsturen

Assen 1, 2 en 3 zullen wellicht gevolgen hebben op parkeren. Het is niet de bedoeling om parkeerzones te herzien, wel om enkele keuzes helder te formuleren en bij te sturen waar nodig.

Verloop

Adviesbureau TRIDÉE begeleidt de gemeente bij de uitwerking van het plan in een reeks concrete acties voor de komende jaren. Parallel daarmee maakt adviesbureau BRAT een effectenrapport: van alle acties wordt aangezocht wat hun impact is op de omgeving – het landschap, de stadsomgeving, het milieu en het klimaat.

Aan het einde van de analyse van deze 4 assen komt er een openbaar onderzoek, waar het hele plan wordt toegelicht en iedereen adviezen kan uitbrengen. Daarna wordt het definitieve plan afgewerkt.

Atelier voor autoluwe mazen in de wijken Klavers en het Rad

In het kader van het project Move Anderlecht heeft de gemeente inwoners, handelaars en andere gebruikers van de wijken Klavers en Het Rad uitgenodigd om deel te nemen aan een atelier rond mobiliteit op 15 september van 18u30 tot 20u30 in school P21 La Roue (Van Winghenstraat 1).

Net zoals bij de maas van Kuregem, waarvan de studie momenteel loopt, is het de bedoeling om de wijken Klavers en Het Rad rustiger te maken door het sluipverkeer te beperken, voorrang te geven aan actieve weggebruikers en het openbaar vervoer, en de levenskwaliteit van de bewoners in overleg met hen te verbeteren.

In dit atelier werd de analyse van Tridée, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame mobiliteit, voorgesteld en besproken, alsook de mogelijk oplossingen die daaruit voortvloeien.

De voorstellen en een verslag van het atelier zijn hier beschikbaar. We danken u voor uw deelname en opmerkingen tijdens en na het atelier.  Rekening houdend met de resultaten zullen definitieve voorstellen worden opgenomen in het Gemeentelijk mobiliteitsplan.

Diagnose van de mobiliteit in Anderlecht

De gemeentelijke administratie van Anderlecht heeft een diagnose van de mobiliteit in de gemeente opgemaakt ter voorbereiding van het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP).

De doelstelling van de diagnose was om de toekomstige belangrijke strategische hefbomen van het nieuwe GMP te definiëren. De gemeente heeft hiervoor, vanaf het begin van het proces, de technische experts van het gewest en de gemeente betrokken en de ervaring van de bevolking.

In de loop van maart-april 2019 organiseerde de gemeente vier workshops voor burgerparticipatie in vier delen van de gemeente, waarbij bijna 200 mensen die in Anderlecht wonen of werken hun mening over mobiliteit in hun buurt kwamen delen.

De talrijke gegevens die verzameld werden tijdens de workshops, gecombineerd met de expertise van het begeleidingscomité leverden de basis voor een strategische visie, bestaande uit 9 prioritaire hefbomen voor de toekomstige mobiliteit in Anderlecht:

1. Autoluwe buurten creëren die aangenaam zijn om in te wonen

◦ Autoluwe mazen inrichten volgens Good Move

 • Doorgaand verkeer verhinderen
 • De veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers verbeteren
 • De leesbaarheid van de zones 30 blijven vergroten
 • De poorteffecten en maatregelen om de snelheid van het verkeer te remmen uitrollen

2. De voetganger en de personen met mobiliteitsbeperking (PMR) op een piedestal plaatsen

◦ een pro-actief plan met heldere prioriteiten maken (om het bestaande toegankelijkheidsplan uit te voeren)

 • De focus leggen op universele toegankelijkheid en het comfort van de voetganger (brede trottoirs)
 • (Woon)erfinrichting en kruispunten extra veilig maken
 • De prioriteit leggen op toegankelijke routes voor personen met een mobiliteitsbeperking naar belangrijke openbaar vervoerpolen
 • Een meerjarenplanning voorzien voor de uitvoering
 • Een onderhoudsplan voorzien

3. Fietsen evident en veilig maken

 • Afgescheiden fietspaden aanleggen rond de autoluwe mazen (en op bepaalde specifieke Auto-WIJK wegen bijvoorbeeld degenen met openbaar vervoer – in het algemeen is er gemengd verkeer binnen de autoluwe mazen)
 • Het Fiets-GEN uitvoeren
 • De acties van het BYPAD Fietsplan uitvoeren (vooral fietsparkeren)

4. Het openbaar vervoer stimuleren en faciliteren

 • De kwaliteit en het comfort voor de reiziger verbeteren (frequentie en regelmaat)
 • De missing links oplossen: Klaverwijk, Luizenmolen, nieuwe wijken
 • De doorstroming van bussen et trams faciliteren (eigen bedding, slimme verkeerslichten, enz.)
 • De busroutes door de autoluwe mazen optimaliseren
 • Kwalitatieve toegangsroutes naar de belangrijkste haltes aanleggen

5. De multimodale wegenspecialisatie volgens Good Move toepassen in verschillende fasen

 • In eerste instantie: snel wegen deklasseren en het gebruik van deze wegen veranderen (volgens Good Move)
 • Quick win-maatregelen nemen om het gebruik van deze wegen op korte termijn aan te passen (kleine interventies, zonder vergunning, met aantrekkelijk stadsmeubilair)
 • In tweede instantie: een kwalitatieve heraanleg van gevel tot gevel inplannen

6. Nieuwe buurten voorbereiden op actieve mobiliteit

◦ Erover waken dat nieuwe buurten de volgende kwaliteiten hebben :

 • autoluw goed doorsteekbaar te voet en met de fiets
 • goed ontsloten met openbaar vervoer
 • deelvoertuigen voorzien
 • beperkte autoparking voorzien, liefst gegroepeerd en buiten de openbare weg

7. Het parkeren van gemotoriseerd verkeer controleren

◦ Een algemene visie en aanpak over parkeren voorzien zonder in detail te gaan

 • Een Gemeentelijk Parkeeractieplan uitwerken (GPAP) dat de plaats van de auto in de openbare ruimte inperkt
 • De parkeertarieven herzien (onbetaald parkeren, aantal bewonerskaarten)
 • Het gebruik van parkeerplaatsen buiten de openbare weg delen (zowel in nieuwe als in bestaande wijken, in samenwerking met privébedrijven)

8. Het respect voor verkeersregels vergroten en stimuleren

 • Een handhavingsstrategie opstellen samen met de Politie
 • Actief deelnemen aan de gewestelijke campagnes rond respect (parkeren, snelheid, verkeersveiligheid, hoffelijkheid)
 • lokale acties organiseren

9. Zorgen voor duurzamere logistiek

 • Het voorbeeld geven op gemeentelijk niveau
 • Via de stedenbouwkundige vergunning bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van het Kanaal en stadsdistributiecentra

Voor meer informatie kunt u het eindrapport van de diagnose downloaden

Plannen en projecten in Anderlecht die een invloed hebben op de mobiliteit

De projecten en plannen in Anderlecht met een directe impact op de mobiliteit De gemeentelijke administratie van Anderlecht volgt en/of leidt een aantal projecten en plannen die waarschijnlijk een directe impact op de mobiliteit op het grondgebied van de gemeente hebben.

Hieronder volgt een samenvatting van, op basis van informatie van het Begeleidingscomité werden de belangrijkste plannen wat betreft de mobiliteit in Anderlecht bestudeerd: het gaat om een aantal strategische gewestelijke plannen en plannen en operationele studies op het gemeentelijk grondgebied.

 • Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling
 • Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move
 • Gewestelijk Parkeerbeleidsplan Richtplan van aanleg Brussel-Zuid
 • Mobiliteitsstudie sector zuidwest Brussel
 • Beeldkwaliteitsplan (BKP) • Bijzonder Bestemmingsplan Biestebroek
 • Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte
 • Bicycle Policy Audit (BYPAD) en Fietsplan
 • Intergewestelijk richtplan Neerpede
 • Geluidsoverlastplan
 • Netwerk van groene ruimtes in de Heyvaertwijk
 • MIVB - Richtplan Bus

Deze projecten en plannen kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de toekomstige GMP en tot het oplossen van bepaalde problemen die tijdens de diagnose werden vastgesteld.