Referentieadres

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Wat is een referentieadres?

Onder referentieadres wordt verstaan het adres van een natuurlijke persoon die is ingeschreven in de bevolkingsregisters op de plaats waar hij/zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, of het adres van een rechtspersoon en waar, met instemming van deze natuurlijke of rechtspersoon, een natuurlijke persoon zonder vaste verblijfplaats is ingeschreven.

De natuurlijke of rechtspersoon die de inschrijving van een andere persoon als referentieadres aanvaardt, verbindt zich ertoe deze laatste alle voor hem/haar bestemde post of administratieve documenten te sturen.

Referentieadres in het OCMW

Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan
    • In geen enkele hoedanigheid zijn ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister in België
    • Het aanvragen van sociale bijstand of het leefloon

Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, zal het OCMW u een attest overhandigen dat u moet voorleggen aan de dienst Bevolking, zodat deze u kan inschrijven met het adres van het OCMW als referentieadres.

Referentieadres op het adres van een natuurlijk persoon

Opgelet - Het referentieadres is niet bedoeld voor personen die hun hoofdverblijfplaats daadwerkelijk hebben gevestigd op het adres van het gevraagde referentieadres!

Wat het referentieadres bij het OCMW betreft, moet u zich bij de dienst Bevolking aanmelden met het attest dat u door het OCMW zal worden afgeleverd.

U moet ook een standaardformulier invullen dat u kunt raadplegen door hier te klikken.

Opgelet - Indien het gemeentebestuur enige twijfel heeft over de realiteit van de aangevoerde reden (in punt A van dit formulier) zal zij het recht hebben om de overlegging van bewijsstukken te vragen alvorens over te gaan tot registratie op het referentieadres.