Actualité

closed

BERICHT

De kantoren van het gemeentebestuur van Anderlecht zullen uitzonderlijk gesloten zijn op:
vrijdagnamiddag 3 februari 2023.

smarthubs

Laatste workshop van het SmartHubs project

Kom op maandag 6 februari van 12 tot 18 uur voor een leuke participatieve namiddag op het Raadsplein te Anderlecht.

Neem ook deel aan de SmartHubs online enquête!

Meer info hier

 

fjager

Overlijden van gemeenteraadslid Jean-François JÄGER

Dames en heren,
Beste Anderlechtenaren,
Wij hebben kennis genomen van het overlijden van gemeenteraadslid Jean-François JÄGER op 27 december 2022.
Hij was op 21 april 2022 toegetreden tot onze gemeenteraad.
Jean-François was ook lid van de Raad van het OCMW.
Tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad zal hem een eerbetoon gebracht worden, op 19 januari 2023 om 19 uur.
Hoogachtend

Overlijdensbericht

BE

Lancering van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Lucht-, Klimaat- en Energieplan (LKEP)

Opmerkingen kunnen via e-mail worden bezorgd: klimaatplan@leefmilieu.brussels of via de post: Leefmilieu Brussel, departement Planning Lucht-Klimaat-Energie, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel.

Naast deze verplichtingen in verband met de organisatie van een openbaar onderzoek zal Leefmilieu Brussel ook een vragenlijst online zetten waarin de  Brusselse bevolking wordt uitgenodigd haar mening te geven over dit ontwerp van LKEP. Deze vragenlijst zal beschikbaar zijn op het volgende adres: http://www.leefmilieu.brussels/klimaatplan

anderlecht.be

Vrijwilliger?

Vrijwilliger? Wat vind jij als vrijwilliger en/of verenigingslid echt belangrijk?

Doe mee aan de Nationale DOE-meter, een onderzoek naar engagement, vrijwilligerswerk en verenigingen. Jouw deelname is volledig anoniem.

Deze gedetailleerde vragenlijst zal uitvinden wat u denkt dat goed werkt en wat u nodig heeft. Waar moet de lokale overheid bijvoorbeeld meer ondersteuning bieden?

Je kan deelnemen t.e.m 31 december 2022.

https://research.indiville.be/?e=291454&h=2333AC3A2657B5E&l=du&gem=anderlecht

 

Animations Wayez

Ontdek de straatanimaties in Wayez

Ontdek de magische kerstanimaties in Wayez! Op 17 en 18 december, zullen tal van activiteiten jong en oud bekoren zoals een honderdtal kraampjes op de kerstmarkt, de kerstman, jongleurs, steltenlopers, sneeuwmannen en meer! De handelszaken blijven toegankelijk tijdens de heraanleg van de Wayezstraat en Sint-Guidocorso.

enquete

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbetert uw leefomgeving!
Het Gewest heeft besloten de huidige Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) te herzien en een nieuwe versie voor te stellen.
Deze project van GSV wordt onderworpen aan het openbaar onderzoek van 12 december 2022 tot 20 januari 2023.
Aarzel niet om uw mening te geven !
Voor meer informatie, zie : https://www.anderlecht.be/nl/openbaar-onderzoek-0

anderlecht.be

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

In de zitting van 10 november 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp voor herziening van de GSV goedgekeurd.

Het openbare onderzoek over het ontwerp voor herziening van de GSV en zijn MilieuEffectRapport (MER) is gepland van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023.

Dossier, zie : https://urban.brussels/nl/news/rru-enquete-publique

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur, waar ook inlichtingen of technische uitleg kunnen worden verkregen:
Op het volgende adres: dienst Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit, Veeweydestraat n°100

 • Van maandag tot en met vrijdag: tussen 08u30 en 11u30;
 • Op maandag van 18 tot 20 uur;
 • Na telefonische afspraak op het nr 02/558.08.61, door e-mail : developpementurbain@anderlecht.brussels
anderlecht.be

Schoolcontract Marius Renard

Wat is een Schoolcontract ?

Het Schoolcontract is een gloednieuw gewestelijk stadsvernieuwingsprogramma.

De school openstellen voor de wijk en de stad.
De school is een belangrijke plaats voor multiculturele en multigenerationele uitwisseling. In Brussel heeft zij, net als elders, een essentiële dynamiek, maar blijft zij te vaak op zichzelf gericht. De opening van de school naar haar wijk en de integratie ervan in de omgeving is dan ook een prioriteit van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de Strategie 2025 van het Gewest.

Het Schoolcontract : een concreet investerings- en inrichtingsprogramma.

Het doel van een Schoolcontract is een school zo goed mogelijk in haar omgeving en wijk te integreren door de inrichting van het schoolterrein en de omgeving ervan. Dit is een partnerschap tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken school, haar organiserende overheid en de gemeente waar ze gevestigd is. Ook buurtverenigingen, bewoners, schoolgebruikers en beheerders van gemeenschapsvoorzieningen zijn erbij betrokken.

De volgende video geeft u meer details over dit nieuwe apparaat :https://www.youtube.com/watch?v=AwR_9jGymBs

Het Schoolcontract Marius Renard.

Dit bijgebouw van het Instituut Marius Renard bevindt zich aan de Bergensesteenweg, vlakbij het metrostation Bizet, in de gemeente Anderlecht. Hoewel de school lijdt onder een gebrek aan zichtbaarheid en aantrekkingskracht, bieden de openbare ruimten eromheen en de actoren in de wijk alle mogelijkheden om het leefkader van de leerlingen en de dynamiek van de wijk te verbeteren. Ook de aan de school grenzende Kunstacademie biedt goede mogelijkheden voor co-ontwikkeling.

Na de diagnosefase heeft het actie- en investeringsprogramma van dit Schoolcontract vier ambities :

 • Het imago en de omgeving van de school verbeteren ;
 • Nieuwe polyvalente ruimten creëren voor de school en de buurtbewoners ;
 • De wederzijdse kennis tussen de school en de actoren en bewoners van de wijk verbeteren ;
 • Bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof ten behoeve van de school en de wijkbewoners.

De investeringen en de acties omvatten :

 • De herinrichting van de achterkant van de site zodat de leerlingen, het personeel en de leden van het onderwijsteam van een nieuwe, ruimere, veilige en met bomen omzoomde ingang kunnen genieten ;
 • De bouw van een nieuwe polyvalente uitrusting voor de school en de buurtverenigingen ;
 • De voorziening en de animatie van groene ruimten binnen de site, voor de school en de wijk ;
 • Activiteiten in verband met digitale instrumenten en de expressie van jongeren via verschillende media.

Brochure CE Marius Renard

Diagnose : https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_marius_renard.pdf
Programma : https://perspective.brussels/sites/default/files/poles/201208_contratecole_mariusrenard_serie1_compressed.pdf

Fiche 1 :
De opdracht van het studiebureau "Studio Ensemble" is van start gegaan in november 2022.

Het betreft een opdracht van projectontwerper voor de investerings- en herkwalificatiewerken van het gemeentelijk Instituut Marius Renard (bijgebouw van het instituut aan de Bergensesteenweg, vlakbij het metrostation Bizet). Het project beoogt de schoolsite te "draaien" naar de Deleersstraat om de zichtbaarheid van de school te vergroten, de leerlingen een hoogwaardige schoolomgeving te bieden en het leefkader van de wijkbewoners te verbeteren. Het project moet ook de Kunstschool van Anderlecht ten goede komen, zowel wat betreft de zichtbaarheid als de kwaliteit van de buitenruimten.

Het project is verdeeld in drie delen :

 • De bouw van een nieuwe polyvalente uitrusting voor de scholen, verenigingen en buurtbewoners. (fiche 1.1 van het programma).
 • De inrichting van een gemeenschappelijke tuin : deze inrichting heeft tot doel de speelplaats van de school uit te breiden, door een nieuwe groene en kwalitatieve ruimte te creëren (fiche 1.2 van het programma).
 • De aanleg van een nieuwe schoolingang en van een buurttuin (fiche 1.3 van het programma).

Dit is een volledige opdracht van projectontwerper. De opdracht wordt ook verwezenlijkt via een dynamiek van overleg en informatieverstrekking aan scholen, bewoners, buurtactoren en toekomstige gebruikers van de gemeenschappelijke ruimten.

Fiche 2 :
De hoofdtaak van de buurtschoolcoördinator is het creëren van permanente banden tussen de school en de wijk (door het aanbod van buitenschoolse activiteiten uit te breiden, door de verschillende open ruimten buiten de schooluren te activeren, enz.)

Het betreft Dhr. HASSANEIN Amir (GSM: +32 483 00 74 06. Email : ahassanein@anderlecht.brussels)

Fiche 3 :
Eind november 2022 werd een projectoproep gelanceerd voor deze projectfiche getiteld "Overbrugging van de digitale kloof". Raadpleeg voor deelname de onderstaande documenten :

Opgelet : De uiterste datum voor het versturen van het kandidatuurdossier is dinsdag 20 december 2022 om 12u00 !

Fiche 4 :
Eind november 2022 werd een projectoproep gelanceerd voor deze projectfiche getiteld  "Een actief en gedeeld pocketpark". Raadpleeg voor deelname de onderstaande documenten :


Opgelet : De uiterste datum voor het versturen van het kandidatuurdossier is dinsdag 20 december 2022 om 12u00 !

Fiche 5 :
Het project bestaat uit het opzetten van een permanente interface tussen de school en de AMO Sésame (https://www.guidesocial.be/amosesame/?page=2) teneinde het preventiewerk uit te breiden tot de leerlingen van het GIMR en in hun behoeften te voorzien. Het project beoogt de verbetering van de sociale betrekkingen binnen de school en tussen de school en haar omgeving (wijk, buitenschoolse actoren).

Het gaat er eveneens om de kennis en uitwisselingen tussen de leerlingen van het GIMR en de wijk te verbeteren en de sociale betrekkingen binnen de school en tussen de school en haar omgeving (wijk, buitenschoolse actoren) te verbeteren.
En om iets te doen aan het schoolklimaat en de kennis en uitwisselingen tussen de leerlingen van het GIMR en de wijk te verbeteren.
Het project omvat workshops over expressie en media-educatie met jongeren en bezoeken en ontmoetingen met de buurtbewoners.

Op deze basis zullen mediaprojecten worden opgezet waarbij jongeren door middel van mediaproducties (straatinterview, videopodcast, ...) een reflectie over het leven op school en in de wijk op gang kunnen brengen. Deze aanpak maakt een dialoog met andere belanghebbenden op school mogelijk (raadplegingen, workshops met professionals) en leidt tot concrete acties. Het doel is het schoolklimaat te beïnvloeden via activiteiten, feesten of de keuze van thema's en acties zoals : het milieu, moestuin, media, solidariteitsprojecten, voorstellen van burgers om het leven op school te veranderen, de regels, de organisatie...

Er kwamen drie thema's naar voren

 • Conflicten tussen jongeren/pesten/cyberpesten : de jongeren gaven aan dat er gewoon geweld bestaat op school en ook wanneer zij op het internet surfen, naar de verschillende media en vooral naar sociale netwerken kijken. Hoewel deze tools mogelijkheden bieden voor communicatie en toegang tot informatie, houden zij ook risico's in die kunnen leiden tot negatieve ervaringen en zelfs tot slachtofferschap, hetzij in de vorm van pesterijen of andere vormen van geweld. Hij wil volgend jaar een bewustmakingscampagne opzetten.
 • Discriminatie : in het algemeen hebben wij vastgesteld dat jongeren zich minder zorgen maken over onrechtvaardigheid in de mondiale samenleving dan hun ouders, hoewel zij gevoeliger blijven voor persoonlijk ondervonden onrechtvaardigheid en discriminatie. Bovendien waren zij het er allemaal over eens dat de huidige acties ter bestrijding van discriminatie in België ontoereikend zijn en willen vertegenwoordigers instellen (via een verkiezingssysteem) om het HR van de school te kunnen bespreken.
 • Gevolgen voor het milieu / sorteren van afval : de jongeren denken aan de klimaatverandering. Zij beseffen immers dat zij de ergste gevolgen zullen ondervinden en wensen geen passieve slachtoffers te zijn. Zij hebben ons gezegd dat zij bereid zijn zich de komende jaren op hun niveau te mobiliseren.

 

anderlecht.be

Bergense Steenweg 438-440

ONDERHANDSE VERKOOP MET BEKENDMAKING EN AANBESTEDINGSPROCEDURE BESTEK 22/024

 

Verkoop van gemeentegronden gelegen aan Bergensesteenweg 438-440 te 1070 Anderlecht

De offertes moeten aan de specificaties van het bestek 22/024 voldoen.

De offerte wordt persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgegeven op het volgende adres, uiterlijk op 20 januari 2023 om 12u00 :

 

Gemeente Anderlecht

Dienst Gebouwen en Huisvesting Transvaalstraat 21

1070 Anderlecht


 

Megafon

Megafon : Burgervergadering

In november gaat het project «Megafon, mijn stem voor mijn wijk» zijn derde fase in, met de organisatie van burgervergaderingen.
Het project is in de zomer van 2021 van start gegaan met een grote online-enquête waaraan u hebt deelgenomen. Vervolgens is het college in uw wijk gekomen om u te ontmoeten.
U wordt nu uitgenodigd om deel te nemen aan twee workshops voor de wijk Kuregem om samen een burgeroverleg op te stellen. Op basis van de in de vorige fasen vastgestelde aandachtpunten kunt u een project opstellen voor een budget van 75.000 euro voor uw wijk. Dit project zal opgenomen worden in een beraadslaging die aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het project door de gemeentediensten uitgevoerd worden.
Concreet zal de burgervergadering twee keer bijeenkomen:

 •  op zondag 20 november van 9u30 tot 13u30
 •  op donderdag 15 december van 18u30 tot 21u30

Woont u in Kuregem en wilt u deelnemen aan de werksessies van de 1e
burgervergadering? Schrijf u nu in via participatie@anderlecht.brussels!
Bewoners van andere wijken worden in 2023 uitgenodigd om hetzelfde te doen.

anderlecht.be

BLOEMENSHOW met de Kerst- en de eindejaarsfeesten als thema

Op donderdag  17 november 2022, orgniseert de « Royal belgian flower arrangement society » (RBFAS) een « BLOEMENSHOW » met de Kerst- en de eindejaarsfeesten als thema.  Er zijn twee vertoningen voorzien : een eerste in de voormiddag om 10.15 uur en een tweede in de namiddag om 14.30 uur. De inkomprijs omvat eveneens een lichte lunch (een bord terre=vlees  of mer=vis) met een glas wijn of water na de voormiddagvertoning en een kleine ‘Assiette gourmande’ met koffie na de namiddagvertoning.


Waar ? Zaal JAVA, Olympische dreef 60 in Anderlecht (naast de Ring)

!! Gelieve voor de GPS het adres van YETI ski, olympische dreef 11, 1070 Anderlecht ) in te voeren. Yeti Ski bevindt juist tegenover de zaal JAVA.

Hebt U interesse ? Schrijf U in door te bellen naar het secretariaat van de RBFAS  tel 09/222 77 07  of via mail :  bfas@skynet.be.  Gelieve uw naam, voornaam, telefoonnummer of mailadres, het uur van de gekozen vertoning, het aantal plaatsen en uw voorkeur (terre of mer)  indien U een snack wenst, mee te delen.

anderlecht.be

Herinnering: Postadres "BEVOLKINGSDIENST"

Opgelet, hoewel de kantoren zich in de Frankrijkstraat bevinden, is het postadres voor het verzenden van post naar de Bevolkingsdienst: Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht. Alvast bedankt.

neerpede

Nieuw circulatieplan voor Neerpede

Op algemeen verzoek van de bewoners, werkt de gemeente aan de ontwikkeling van een nieuw circulatieplan voor de zone Neerpede. Dit nieuwe verkeersplan heeft als doel het transitverkeer te verminderen, het verkeer in de buurt te kalmeren en weer gemoedsrust te krijgen in de buurt. De testfase ging van start in augustus, en zal vervolledigd worden (eind oktober) met de plaatsing van een tractorsluis in de Scherdemaalstraat. Het plan is te raadplegen hier.

Om lering te kunnen trekken uit de test, nodigen wij u uit om uw vragen en opmerkingen te stellen via developpementurbain@anderlecht.brussels of 02 558 08 60.

anderlecht.be

STRATEGISCH NETHEIDSPLAN 2021-2024

Het strategisch netheidsplan 2021-2024 van de gemeente Anderlecht kadert in de visie die het college van burgemeester en schepenen bij het begin van zijn mandaat heeft voorgesteld om van “netheid een zaak van iedereen” te maken.

De belangrijkste problemen van vervuiling in Anderlecht die aan de basis lagen van dit plan waren in 2020:

 • aanwezigheid van sluikstorten van grofvuil in de openbare ruimte
 • aanwezigheid van zakken die op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats werden neergelegd
 • overvolle vuilnisbakken
 • oranje (gemeentelijke) zakken die niet worden opgehaald
 • straten die niet worden geveegd (goten en voetpaden)
 • aanwezigheid van onkruid - vuile/niet-onderhouden groene ruimten

Aangezien het huidige college zich bewust is van de rol die de gemeente kan spelen op het vlak van openbare netheid, waarvan een groot deel van de opdrachten aan Net Brussel is toevertrouwd, en van de grote uitdaging die netheid vormt, heeft het, op basis van het “overlastrapport” dat in 2019 door de dienst Preventie en Onderhoud werd opgesteld en waarin deze problematiek als de belangrijkste werd bevestigd, vijf werkpijlers gekozen waaronder de verschillende dringende acties die vanaf 2021 moeten worden uitgevoerd, worden gegroepeerd:

 1. Aanwerven en reorganiseren: in totaal zullen 80 onderhoudsmedewerkers, waarvan 70 arbeiders, worden aangeworven om het personeelstekort op het terrein op te vangen en de aanwezigheid van de dienst in de openbare ruimte te waarborgen. De ploegen “netheid” en “groene ruimten” zullen gegroepeerd worden in “gemengde ploegen” per wijk, waardoor de lokale kennis en coördinatie wordt verbeterd. Er zal een aanwezigheid in de openbare ruimte van 7 dagen per week, van 7 uur 's ochtends tot 21 uur 's avonds, worden ingevoerd.
 2. Voorkomen, sensibiliseren en communiceren: Er worden per week, het hele jaar door, 8 mini-recyparks, toegankelijk 's avonds en in het weekend, georganiseerd op 16 plaatsen verspreid over ons grondgebied (https://www.anderlecht.be/nl/mini-recyparken). Deze lokale mini-recyparks zijn, net als mobiele containerparken, vrijwillige afgiftepunten voor grofvuil die de aanwezigheid van dit afval in de openbare ruimte aanzienlijk zullen verminderen. Deze pijler omvat ook de inventaris en vervanging van alle openbare vuilnisbakken op de gemeentelijke wegen.  Het voorziet ook in de creatie van “netheidsreferenten” per wijk, om de 8 sectoren van onze gemeente te bestrijken: Dapperheid, Kuregem, Scheut, Peterbos, Neerpede, Het Rad, Park en Industrie. Deze referenten zijn een lokaal aanspreekpunt voor alle vragen of suggesties in verband met netheid, om ons te helpen de gemeente proper te maken (https://www.anderlecht.be/nl/networker) of om bijvoorbeeld een terugkerend probleem te melden.
 3. Aanpakken en vernieuwen: Het is de bedoeling om verschillende pilootprojecten op te starten om alternatieven voor het huidige inzamelsysteem van Net Brussel te testen: bijvoorbeeld door harde vuilnisbakken te gebruiken (https://irisbox.irisnet.be/irisbox/forms/results?search=Mise%20à%20disposition%20de%20poubelles%20rigides), of via inzameling in stadscontainers (bovengronds) in Kuregem. Vrijwillige afgiftepunten, zoals glas/olie/kledingcontainers, worden herzien en heringericht om overlast te verminderen en hun functionaliteit te verbeteren, waarbij het “Recyspot”-concept wordt uitgewerkt (https://urban-ecology.be/blog/2021/4/26/recyspots). Deze pijler omvat vervolgens de implementatie van een beter klachtenbeheersysteem waardoor de FixMyStreet-meldingen in real time kunnen worden opgevolgd. Ten slotte voorziet de pijler in een grotere transparantie op het gebied van straatvegen.
 4. Sanctioneren: de gemeente gaat de nadruk leggen op sanctionering, door de tarieven te verhogen (https://www.anderlecht.be/nl/sancties) en door het aantal mobiele camera's uit te breiden om de daders van sluikstorten op te sporen, waardoor het aantal camera’s die in werking zijn sinds 2021 op 20 zal komen. De verbalisatieploeg zal versterkt worden door 4 bijkomende personeelsleden aan te werven, onder andere om verdekte observaties te doen en de overtreders te bestraffen die de camera’s niet in kaart konden brengen.
 5. Evalueren en objectiveren: de inzameling van objectieve gegevens, op basis van het gebruik van het IOP-raster, zal het mogelijk maken om een “netheidsbarometer” op te stellen, een indicator van de netheid voor de bevolking van de gemeente. Er zal een governancesysteem worden opgezet om de uitvoering van dit plan te controleren en te ondersteunen.

De presentatie van de evaluatie na het eerste jaar, daterend van mei 2022, vindt u hier

De totale kosten van het plan, € 2.370.000, zullen worden gefinancierd door een “fiscale hervorming voor de burger”:

 • Belastingverlaging op arbeid (personenbelasting): 5,9% → 5,5%
 • Verhoging van de belasting op onroerende goederen (onroerende voorheffing): 3.000 opcentiemen → 3.250 opcentiemen
 • Premie BeHome+: 40 €

Voor de overgrote meerderheid van de Anderlechtenaren, namelijk huurders of eigenaars van een enkel goed, zal dit geen effect hebben of zelfs een positief effect.

amour

Week van de liefde

Tijdens de week van Valentijn biedt de gemeente koppeltjes de mogelijkheid om gratis te trouwen in het gemeentehuis van Anderlecht, en dit van dinsdag 14 februari tot en met zaterdag 18 februari.

Ter gelegenheid van Valentijn, en om deze dag op uitzonderlijke wijze te vieren, biedt de dienst Burgerlijke Stand bruidsparen de mogelijkheid om van dinsdag 14 februari tot zaterdag 18 februari gratis te trouwen. De huwelijksceremonies vinden elke dag plaats tussen 10u en 12u. Afhankelijk van het aantal aanvragen, kan dit worden verlengd van 14u tot 16u.

Het gemeentehuis wordt voor de gelegenheid versierd met de mooiste bloemstukken, speciale verlichting, een live pianist en een operazangeres. Leve de week van de liefde in Anderlecht!

Als u geïnteresseerd bent, neem dan vóór 17 januari contact op met onze dienst Huwelijken en bruiloften: huwelijken@anderlecht.brussels - 02 800 07 98

SVC zuidstation

Openbaar onderzoek rondom het Zuidstation

Het Stadsvernieuwingscontract (SVC) heeft als doel om de leefkwaliteit te verbeteren in de wijken rondom het Zuidstation. Ontdek de voorgestelde projecten!

Het openbaar onderzoek voor het ontwerpprogramma van het SVC vindt plaats van 24 oktober tot 24 november 2022.

Meer info

anderlecht.be

Een buur(t), die respecteer je!

Wijk Raadsplein

Kuregem is een wijk met een hoge concentratie aan verschillende vormen van overlast (lawaai, onreinheid, ongezonde accommodatie, enz.) en veiligheidsproblemen. Het gemeentebestuur wil concreet inspelen op deze problemen via een lokale aanpak en een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten (preventie, onderhoud, economie,
stedenbouw...), de politiezone Zuid en een reeks partners uit de overheidssector.

Vanaf maandag 3 oktober worden al onze openbare diensten gedurende 100 dagen ingezet om de leefomgeving binnen de perimeter aanzienlijk te verbeteren.

Deze aanpak zal vervolgens toegepast worden in andere zones van de gemeente.

Een rustigere buurt, maar hoe ?

Een methode

 • Zich richten op een microwijk
 • werken op meerdere fenomenen (lawaai, onveiligheid en netheid)
 • op multidisciplinaire wijze

Samenwerking tussen de politie, de gemeentelijke diensten (preventie, stedenbouw, HoReCa, netheid, enz.) en andere partners.

Middelen

 • Meer politieaanwezigheid en openbare diensten in uw straat
 • Meer controles op horecazaken en winkels
 • Meer camera’s
 • Meer overleg en informatie- uitwisseling tussen gemeentelijke diensten en met de bewoners


De bewoners van de zone ontvangen ook een folder die de methode uitlegt en een uitnodiging om zich in te schrijven op de mailing list of deel uit te maken van de adviserende raad.

Inschrijven kan via dit formulier

Presentatie Respect1070@Raad

Flyer