Eerste inschrijving

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

De burgers die noch Belg zijn, noch Europeaan, moeten zich richten tot de afdeling "Vreemdelingenbureau"

Opgelet: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en u komt uit het buitenland om zich op Belgisch grondgebied te vestigen, moet u zich laten registreren.

Wat heeft u nodig?
 

  • Geldig nationaal paspoort of geldige nationale identiteitskaart
  • 3 pasfoto’s
  • 52 euro (Enkel met Bancontact)
  • Zie verder welke documenten u ons in functie van uw statuut moet voorleggen

Opgelet: Wanneer u deze eerste stap zet, is het van groot belang uw juiste adres (straat, nummer, busnummer) aan de administratie mee te delen.  De politie zal immers vervolgens een onderzoek uitvoeren om uw werkelijke verblijfplaats op het genoemde adres te controleren.
 
Naast de bovengenoemde documenten moet de betrokkene, afhankelijk van de categorie waartoe hij of zij behoort, nog andere documenten overleggen;

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.


(zelfstandige, loontrekkende, werkzoekende)

Zelfstandige

  • Ondernemer, eigenaar-manager van een bedrijf, actieve vennoot of helper:

            ▪ volledig recent uittreksel van de kruispuntbank (met stempel en handtekening van het ondernemingsloket)
            ▪ recent lidmaatschapsattest van een verzekeringsfonds voor zelfstandigen
            ▪ de lidmaatschapsattest moet door de verzekeringsmaatschappij per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: attestation_ue@anderlecht.brussels
              
        ◦ Vrij beroep:
            ▪ Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen of vrijstelling
            ▪ Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
            ▪ Afhankelijk van het geval: inschrijving bij de Orde van Geneesheren + RIZIV-nummer, Orde van Architecten, Balie, enz.

Loontrekkende:


        ◦ In het algemeen:
            ▪ Arbeidsovereenkomst (ten minste 12u/week + ten minste 3 maanden werken)
            ▪ Patronaal attest (bijlage 19 bis)
              
        ◦ Uitzendarbeid:  
            ▪ Arbeidsovereenkomst met het uitzendkantoor (ten minste 12u/week)
            ▪ Loonfiches van de laatste 3 maanden
            ▪ Inschrijving bij Actiris
              
        ◦ Gedetacheerd werknemer:  
            ▪ “Detacheringsovereenkomst” (A1)
            ▪ Limosa-attest of overeenkomst tussen de 2 bedrijven

Werkzoekende:

        ◦ Inschrijving bij Actiris, FOREM of VDAB
        ◦ Bewijzen van het zoeken naar werk (sollicitatiebrieven,...)
        ◦ Aanwervingsbelofte

Opgelet: Inschrijving enkel na afspraak


van bestaansmiddelen

  • Gepensioneerd, invalide:  
        ◦ Attest van pensioen of invaliditeitsuitkering met vermelding van het maandelijkse bedrag
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België

    • Rentenier:  
        ◦ Bewijs van toereikende bestaansmiddelen (attest van eigendom, uittreksels van de rekening als bewijs dat men over toereikende middelen beschikt,...)
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België
          
    • Persoon die financieel afhankelijk is van een derde:
        ◦ Bewijs van voldoende inkomen van de borgsteller (bijv. loonfiches)
        ◦ Bewijs dat de betrokkene ten laste is van de borgsteller
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België van de betrokkene

    • Vrijwilliger:
        ◦ Bewijs van voldoende bestaansmiddelen
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België
          
    • Loontrekkende in een buurland:
        ◦ Arbeidsovereenkomst
        ◦ 3 laatste loonfiches
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België

    • Zelfstandige in een buurland:
        ◦ Boekhoudkundig document dat het gemiddelde maandinkomen vaststelt
        ◦ Statuten van de vennootschap
        ◦ Aanslagbiljet
        ◦ Betaalbewijzen van facturen
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België

  • Loontrekkende gedetacheerde werknemer:

◦ bewijs van voldoende bestaansmiddelen

◦ dekking gezondheidszorg in België
 
Opgelet: Inschrijving enkel na afspraak


Gezinshereniging

    • EU-echtgenoot uit een ander EU, EER of Zwitserland :
        ◦ Internationale of vertaalde, gelegaliseerde, geapostilleerde huwelijksakte, al naar gelang het geval.

    • EU-echtgenoot van een Belg :
        ◦ Vertaalde, gelegaliseerde, geapostilleerde huwelijksakte, al naar gelang het geval.
        ◦ Eigendomsbewijs of geregistreerde huurovereenkomst
        ◦ Bewijs van inkomen van de herenigde persoon
        ◦ Dekking gezondheidszorg in België van de betrokkene
          
Opgelet: voordat men de registratieprocedure kan starten, moet men een bedrag van 206€ aan het Vreemdelingenbureau betalen en dit aantonen door middel van een rekeningafschrift.

    • Partner in het kader van een partnerschap gelijkwaardig aan het huwelijk uit een ander EU, EER of Zwitserland, gevestigd in het buitenland:
        ◦ Geregistreerd partnerschap gelijkwaardig aan het huwelijk (het document moet naar gelang van het geval worden vertaald en geapostilleerd)
        ◦ Bewijs van een duurzame relatie (verschillende bewijzen die bevestigen dat de partners elkaar al minstens 2 jaar kennen of dat ze minstens 1 jaar samenwonen of dat ze een gemeenschappelijk kind hebben -> geboorteakte van het kind)
          
Opgelet: Dit betreft alleen partnerschappen die zijn geregistreerd in Denemarken, Finland, Duitsland, IJsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Als de herenigde persoon een Belg is, zal de partner dezelfde aanvullende documenten moeten voorleggen als de partner van een Belg.

    • Partner in het kader van een duurzame relatie met een ander EU, EER of Zwitserland (wettelijk samenwonen in België) :

        ◦ Bewijs van wettelijke samenwoning opgesteld in België
        ◦ Bewijs van een duurzame relatie (verschillende bewijzen die bevestigen dat de partners elkaar al minstens 2 jaar kennen of dat ze minstens 1 jaar samenwonen of dat ze een gemeenschappelijk kind hebben -> geboorteakte van het kind)

Als de herenigde persoon een Belg is, zal de partner dezelfde aanvullende documenten moeten voorleggen als de partner van een Belg.

Opgelet: deze procedure is alleen van toepassing als beide partners de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (de minimumleeftijd wordt verlaagd tot 18 jaar wanneer het geregistreerde partnerschap of samenwonen één jaar voor de komst van de vreemdeling naar het koninkrijk is afgesloten).

    • Afstammeling van een ander EU, EER of Zwitserland :

        ◦ Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd of geapostilleerd, naar gelang het geval)
        ◦ Hoederecht of toestemming van de ouders (voor een minderjarig kind). Indien de afstammeling ouder is dan 21 jaar, moet hij of zij ook een bewijs van inkomen van de borgsteller overleggen + bewijs dat de betrokkene afhankelijk is van de borgsteller (bv. regelmatige overschrijvingen naar de bankrekening van de persoon, enz.).
Indien de herenigde ouder Belgisch is, moet de betrokkene de eigendomsakte of het geregistreerde huurcontract + het bewijs van inkomen van de herenigde persoon + de dekking gezondheidszorg in België voorleggen.

    • Ouder (vader of moeder) van een Belgische minderjarige:
        ◦ Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd of geapostilleerd, naar gelang het geval) van het Belgisch kind
        ◦ indien de betrokkene niet met het kind samenwoont, bewijs van emotionele en/of financiële banden (bv. bewijs van betaling van alimentatie, enz.)

    • Feitelijke partner:
        ◦ Bewijzen van duurzame relatie
          
    • Familieleden die in het land van herkomst afhankelijk zijn van of deel uitmaken van het huishouden/samenwonen met de EU-burger :
        ◦ Akte van de burgerlijke stand om de verwantschap te bewijzen
        ◦ Bewijs ten laste
        ◦ Bewijs dat de betrokkene inderdaad deel uitmaakte van het huishouden vóór de aankomst van de EU-burger.
          
    • Familielid dat in het land van herkomst ten laste is of deel uitmaakt van het huishouden/samenwonen van de burger, die deze laatste verplicht en persoonlijk moet verzorgen wegens ernstige gezondheidsproblemen:
        ◦ Akte van de burgerlijke stand om de verwantschap te bewijzen
        ◦ Bewijs van ernstig gezondheidsprobleem
        ◦ Bewijs dat zijn of haar toestand noodzakelijkerwijs zorg vereist van een derde partij
        ◦ Bewijs dat alleen de herenigde EU-burger er persoonlijk voor moet zorgen


    • Bloedverwant in opgaande lijn uit een ander EU, EER of Zwitserland (herinnering: het is niet meer mogelijk om een bloedverwant in opgaande lijn uit België te registreren):
        ◦ Geboorteakte (al naar gelang het geval vertaald, gelegaliseerd of geapostilleerd) van de herenigde persoon (zoon of dochter van de betrokkene)
        ◦ Bewijs van inkomen van de borgsteller
        ◦ Bewijs dat de betrokkene ten laste is van de borgsteller
          
    • Minderjarige bloedverwant in opgaande lijn van een ander EU, EER of Zwitserland :
        ◦ Geboorteakte
        ◦ Bewijs van voldoende middelen van de herenigde persoon
        ◦ Ziekteverzekering
          
Het bewijs van ouderlijk hoederecht moet worden geleverd als een van de ouders zich niet inschrijft.

Opgelet: Inschrijving enkel na afspraak

Student(e)
          
        ◦ Schoolinschrijving
        ◦ Verklaring van toereikende bestaansmiddelen (in te vullen aan het loket)
        ◦ Dekking gezondheidszorg geldig in België

Opgelet: Als de student minderjarig is, is ook een ouderlijke toestemming + een zorgcertificaat van de ouders, met de gelegaliseerde handtekening, vereist. Als deze documenten in een andere taal dan het Frans of Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigd vertaler worden vertaald.

Opgelet: Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op het volgend adres : vreemdelingen@anderlecht.brussels.

Gelieve een scan van uw identiteitsdocument bij te voegen

Opvolging van het dossier

    • U bent in het bezit van een bijlage 8ter (oud bijlaag 8) en u wenst een EU-kaart (oud E-kaart)  te bestellen. 

    • U bent in het bezit van een bijlage 19 of bijlage 19ter en u wenst uw dossier aan te vullen door uw statusdocumenten in te voeren.