De burgemeester

De burgemeester is de eerste magistraat van de gemeente. Hij wordt door de Brusselse regering benoemd op voordracht van de gemeenteraad en vertegenwoordigt de gemeente en haar burgers.

De burgemeester zit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor, waarvan hij de reglementen en verordeningen toepast. Hij ondertekent de publicaties, akten en briefwisseling van de gemeente. In deze laatste hoedanigheid is hij persoonlijk belast met de uitvoering van de wetten, decreten en reglementen van de staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Daarnaast is de burgemeester ook belast met de handhaving van de openbare orde. In deze hoedanigheid heeft de burgemeester met name bevoegdheden op het gebied van de algemene handhaving van de openbare orde, waardoor hij individuele politiemaatregelen kan nemen of, bij wijze van uitzondering, verordeningen kan vaststellen. Hij zetelt van rechtswege in de politieraad en het politiecollege.