Het schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is in zekere zin de "regering" van de gemeente. Bij beraadslagingen geldt het consensusbeginsel. Dit betekent dat een beslissing normaal gezien pas met de goedkeuring van alle leden wordt genomen. Wordt er toch gestemd, dan haalt de meerderheid het.
De schepenen worden bij meerderheid binnen de gemeenteraad en bij geheime stemming verkozen en dit voor een periode van 6 jaar. Zij zijn dus de vertegenwoordigers van het volk. Het aantal schepenen varieert naargelang het aantal inwoners. In Anderlecht telt het schepencollege 10 schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen is belast met het houden van de registers van de Burgerlijke Stand. De burgemeester, of een schepen daartoe aangewezen door het college, vervult de functie van ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Het college van burgemeester en schepenen heeft, onder andere, volgende bevoegdheden:

 • de uitvoering van de wetten, decreten, ordonnanties, reglementen en besluiten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies;
 • de bekendmaking en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten;
 • het beheer van de gemeentelijke instellingen;
 • het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de gemeente en het toezicht op de boekhouding;
 • de leiding van de gemeentewerken;
 • de vaststelling van de rooilijnen van de wegen, met inachtneming van de algemene plannen aangenomen door de hogere overheid indien deze bestaan;
 • de afgifte van bouw- en verkavelingvergunningen;
 • de gerechtelijke acties van de gemeente;
 • het beheer van de eigendommen van de gemeente, net als de vrijwaring van haar rechten;
 • het toezicht op de personeelsleden bezoldigd door de gemeente, met uitzondering van de leden van het gemeentelijk politiekorps;
 • het onderhoud van buurtwegen en waterlopen.