De gemeenteraad

De live gemeenteraad

De zittingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden op Youtube. Hieronder vindt u links naar vroegere en komende zittingen :

2024

2023

2022

2021

De gemeenteraad

U kunt de agenda van de gemeenteraad en de processen-verbaal van de gemeenteraden online bekijken met :


Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

De gemeenteraad wordt beschouwd als het parlement van de gemeente en bijeengeroepen door het college, iedere keer wanneer de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tien maal per jaar. Het aantal gemeenteraadsleden varieert volgens het aantal inwoners. In Anderlecht bestaat de gemeenteraad uit 47 leden, waaronder de burgemeester en de schepenen.
De gemeenteraadsleden worden verkozen voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 1 december volgend op de datum van hun verkiezing. De gemeenteraad wordt om de 6 jaar geheel vernieuwd.

Enkele belangrijke bevoegdheden van de gemeenteraad:

  • de gemeenteraad vergadert in de loop van het eerste kwartaal van ieder jaar om de jaarrekeningen van het voorgaande dienstjaar vast te stellen. Jaarlijks vergadert de gemeenteraad op de eerste maandag van oktober om te beraadslagen over de begroting van uitgaven en ontvangsten van de gemeente voor het volgende dienstjaar.
  • De gemeenteraad bepaalt de interne gemeentelijke administratieve reglementen en de verordeningen van de gemeentelijke politie. Daarnaast stemt het de gemeentelijke belasting- en bijdragereglementering, net als de gemeentelijke reglementen.
  • Mits een voorafgaande beraadslaging van de gemeenteraad, mag de gemeente een onroerend goed kopen, verkopen, ruilen of verwerven. De gemeente kan eveneens een opdracht aangaan voor werken, leveringen of diensten.
  • De gemeenteraad beslist over benoemingen of afzettingen van de personeelsleden. De gemeenteraad laat het college toe om zich tot het gerecht te wenden.

 

Reglement van inwendige orde van de gemeenteraad