Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP)

Een ontwikkelingsplan is een oriëntatieplan dat de doelstellingen en prioriteiten van het gewest of de gemeente (Gemeentelijk Ontwikkelingsplan - GemOP) bepaalt, die vereist zijn voor de economische, sociale, mobiliteits- en vervoersnoden. Dit plan heeft een indicatieve waarde.

Volgens het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening moet het gemeentebestuur een verslag opstellen over de follow-up van de belangrijke milieueffecten van de uitvoering van het GemOP, om met name onvoorziene negatieve gevolgen in een vroeg stadium te kunnen identificeren en eventueel corrigerende maatregelen te kunnen nemen. In 2021 werd dit evaluatieverslag van de uitvoering van het GemOP voltooid.

Dit verslag bestaat uit drie fasen:

  • Fase I – Evaluatie – Uitvoering – Plannen en programma’s

Een objectieve analyse van het grondgebied die tot doel heeft de uitdagingen en eventuele negatieve evoluties van het grondgebied van Anderlecht te actualiseren, op basis van de evaluatie ervan sinds 2013.

Een tweede fase heeft tot doel de maatregelen te evalueren die al werden voorgesteld in het GemOP, om na te gaan of ze nog steeds relevant zijn en of ze moeten worden aangepast.

In de derde fase worden de effecten van de in fase II voorgestelde maatregelen geëvalueerd en worden aanbevelingen en eventueel te nemen corrigerende maatregelen opgenomen.