Stedenbouwkundige inlichtingen

Een woning kopen is een belangrijke stap en je mag zeker de “stedenbouwkundige” aspecten niet over het hoofd zien. Je huidige of toekomstige projecten zijn hier namelijk nauw mee verbonden.

De stedenbouwkundige inlichtingen omvatten informatie over de wettelijke gewestelijke of gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn. Wat er met een goed mag gebeuren, is afhankelijk van:

  • eerder afgeleverde vergunningen en certificaten
  • de bestemming ervan in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
  • de gebouwde omgeving, bijzondere plaatselijke regels.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden verstrekt op schriftelijk verzoek tegen betaling van een retributie van 80 euro op het rekening nummer BE78 0910 1122 8686 als mededeling het adres van het goed. Je doet het verzoek bij de dienst Dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit (SIC) (Raadsplein, 1 – 1070 Anderlecht of via email :si@anderlecht.brussels) aan de hand van dit formulier met als bijlage een uittreksel uit het kadastraal plan en een beknopte beschrijving met de volgende informatie :

  • het juiste adres van het beschreven goed en het nummer van het of de kadastrale percelen;
  • de bestemming of het gebruik van elk bouwwerk of deel van een bouwwerk als de bestemming of het gebruik ervan verschillend zijn
  • het aantal wooneenheden in het goed en de indeling daarvan;
  • het aantal parkeerplaatsen.

Om de analyse van de percelen uit te voeren, kan de administratie foto's van het onroerend goed aanvragen, evenals plannen indien de situatie dit vereist.

Over het algemeen gaat een dergelijk verzoek uit van je notaris of vastgoedmakelaar. Naast deze formele inlichtingen kan je aan het loket van de dienst Stedenbouw ook terecht voor mondelinge toelichtingen over regularisaties of in het conformiteit brengen.

Opgelet: Om onaangename verrassingen te vermijden, is het sterk aanbevolen om voor aankoop van een goed eerst even bij ons voor advies aan te kloppen.