Euthanasie, Laatste wilsbeschikking, Donatie van menselijk lichaamsmateriaal

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

EUTHANASIE

Voor wie?

Elke geëmancipeerde volwassene of minderjarige persoon die in staat is zijn/haar wensen kenbaar te maken en die een rijksregisternummer heeft, kan een voorafgaande verklaring over euthanasie opstellen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Hoe?

De verklaring moet medeondertekend worden door twee meerderjarige getuigen, van wie ten minste één geen materieel belang heeft bij het overlijden, en eventueel door vertrouwenspersonen die ook meerderjarig zijn.
U hebt de mogelijkheid om deze verklaring bij het gemeentebestuur te registreren in de databank van de FOD Volksgezondheid, waartoe artsen toegang hebben.

Voor wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020: De wilsverklaring is 5 jaar geldig te rekenen vanaf de datum van de verklaring. De aangever moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar herbevestigd wordt als hij wil dat ze geldig blijft. Die herbevestiging kan uitgevoerd worden volgens dezelfde modaliteiten als het opstellen van de oorspronkelijke wilsverklaring: nieuwe papieren verklaring en nieuwe registratie bij de gemeentelijke administratie.Voor de wilsverklaringen opgesteld vanaf2 april 2020: De wilsverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Download het formulier HIER


Wat heeft u nodig?
Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Prijs?
Gratis

 

LAATSTE WILSBESCHIKKING

Elke persoon kan tijdens zijn/haar leven zowel de wijze van begraven (begraven of cremeren) als het confessionele ritueel dat hij/zij wenst voor zijn/haar begrafenis kiezen. Deze keuzes kunnen het voorwerp uitmaken van een verklaring van laatste wilsbeschikking, geregistreerd door het gemeentebestuur.


Wat heeft u nodig?
Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Termijn?
Onmiddellijk

Prijs?
Gratis

 

DONATIE VAN MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL

OPGELET Het is niet nodig om naar de gemeente te gaan om deze stappen uit te voeren (zie hieronder).

Het is mogelijk om 4 beslissingen te nemen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden. Deze beslissingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd:

    • Orgaandonatie voor transplantatie: het verwijderen van organen bij een donor na diens overlijden. Organen die worden verwijderd, worden alleen gebruikt voor transplantatie naar de personen die erop wachten.
    • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: het verwijderen van weefsels en cellen bij een donor na diens overlijden. Weefsels die worden verwijderd, worden alleen gebruikt voor transplantatie naar de personen die erop wachten.
    • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het verwijderen van lichaamsmateriaal van een donor na diens overlijden voor de vervaardiging van geneesmiddelen, bijvoorbeeld voor vernieuwende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels en cellen en alles wat daaruit wordt gewonnen) kan dus worden gebruikt om medicijnen te maken.
    • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal afkomstig van een donor voor wetenschappelijk onderzoek. Dit type van donatie is anders dan de donatie van het lichaam aan de wetenschap die wordt beheerd door de faculteiten Geneeskunde.

Aanvraag

Als u ouder bent dan 18 jaar en in staat bent om uw toestemming te geven, kunt u uw wensen op drie verschillende manieren laten registreren:

    • door uzelf online te registreren na het inloggen met uw identiteitskaart en een kaartlezer via de site: www.mijngezondheid.be ;
    • bij uw huisarts;
    • door een afspraak te maken met de dienst Bevolking. U dient uw identiteitskaart mee te nemen en het formulier dat u kunt vinden door hier te klikken.

Als u minderjarig bent en een doordachte beslissing heeft genomen, kunt u uw wens laten registreren door een afspraak te maken bij de dienst Bevolking. U moet dan uw identiteitskaart meebrengen. De afgevaardigde van de officier van de Burgerlijke Stand zal uw vermogen om uw wil kenbaar te maken controleren.

Als u een minderjarige of onbekwaam persoon vertegenwoordigt, kunt u uw verzet tegen de afname voor deze persoon kenbaar maken door een afspraak te maken bij de dienst Bevolking. U moet dan uw identiteitskaart meebrengen. Vertegenwoordiging is slechts mogelijk in bepaalde gevallen:

    • Een ouder (of voogd) kan bezwaar maken tegen de afname voor zijn of haar minderjarige kind;
    • Een bestuurder, een wettelijke vertegenwoordiger of, bij gebrek daaraan, een naast familielid kan bezwaar maken tegen de afname namens een persoon die niet in staat is zijn of haar wil kenbaar te maken. Het bevel van de vredesrechter voor de gerechtelijke beschermingsmaatregel moet worden voorgelegd.