De verschillende steunen

Recht op maatschappelijke integratie

Het "recht op maatschappelijke integratie" vervangt het recht op het bestaansminimum. Dit recht lijkt op het recht op het bestaansminimum omdat het ook een minimaal inkomen waarborgt (het leefloon) maar het reikt verder dan een eenvoudige financiële steun, in die mate dat het, dankzij tewerkstelling, vorming, studies, enz… tracht om de integratie van de personen in het maatschappelijk leven te waarborgen.

Concreet laat het recht op maatschappelijke integratie toe om:

 • te genieten van een inkomen, leefloon genaamd
 • te genieten van de hulp van het OCMW om werk, een opleiding, studies, … te vinden
 • samen met het OCMW een professioneel of sociaal project ontwikkelen : een geïndividualiseerd projet voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Voorwaarden

Om te mogen genieten van het recht op maatschappelijke integratie dient u noodzakelijkerwijze aan zes wettelijke voorwaarden te voldoen:

 1. Belg zijn of ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of erkende vluchteling of staatloos zijn of een Europese burger zijn met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
 2. Meerderjarig zijn, of geëmancipeerd zijn door het huwelijk, minderjarig zijn met één of meerdere kinderen ten laste of in verwachting zijn;
 3. Verblijven in Anderlecht;
 4. Niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven;
 5. Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
 6. Uw rechten hebben laten gelden op de andere uitkeringen van de belgische of buitenlandse Sociale Zekerheid (werkloosheidsuitkeringen, mutualiteitsuitkeringen, …) waarop u aanspraak kan maken
Om de details van de voorwaarden te raadplegen: zie onder andere artikel 3 van de wet van 26 mei 2002.

Er bestaan uitzonderingen op de voorwaarde van het verblijf op het Anderlechtse grondgebied. Deze zullen tijdens uw contacten met onze diensten worden onderzocht.

Naast deze zes verplichte voorwaarden, kan het OCMW vragen dat u onderhoudsgeld zou eisen van de personen die u alimentatie verschuldigd zijn (ouders, kinderen, echtgenoot, …) of dat u een GPMI zou ondertekenen.

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het bewijs van de aanvraag / niet-betaling van de sociale toelagen (pensioen, werkloosheid, mutualiteit)
 • Het bedrag van uw kinderbijslag
 • Uw laatste bankuittreksels
 • Uw laatste aanslagbiljet
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorig OCMW
 • Uw huurcontract
 • De bewijzen die aantonen dat u werk of een opleiding zoekt of het bewijs van uw werkongeschiktheid
 • Desgevallend, het bewijs van de indiening van de aanvraag van onderhoudsgeld indien u gescheiden leeft of, indien u zich in een echtscheidingsprocedure bevindt
 • Indien u eigenaar bent van een woning, moet u het bewijs van het bedrag van uw kadastraal inkomen meebrengen
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

 

A. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE DOOR TEWERKSTELLING

Indien u in staat bent om te werken, kan het OCMW u helpen om op eigen basis werk te zoeken of kan het u, onder bepaalde voorwaarden, werk aanbieden.
Bij de tewerkstelling, kan het OCMW ofwel optreden als werkgever, ofwel door een deel van het salaris van de tewerkgestelde persoon via een financiële tussenkomst ten laste te nemen.
Deze financiële tussenkomst is geen financiële hulp, maar een deel van het salaris.

« Artikel 60§7 »

Het OCMW kan optreden als werkgever en een werk voorstellen aan een persoon die financiële steun krijgt, en dit voor een beperkte periode van maximum 1 à 2 jaar.
Het OCMW is dan de werkgever en het afgesloten arbeidscontract moet deze persoon toelaten om in het stelsel van de algemene sociale Zekerheid opgenomen te worden.
De bedoeling is eveneens de werknemer toe te laten een beroepservaring op te doen, en eventueel een opleiding te volgen, teneinde na dit eerste contract opnieuw werk te kunnen vinden.
Voor deze vorm van steun, gelieve kontakt te nemen met de socioprofessionele inschakkelingsdienst.

Andere hulpvormen bij tewerkstelling

Het OCMW kan financieel tussenkomen bij een tewerkstelling buiten het OCMW, dat wil zeggen waar het OCMW geen werkgever is.
Er bestaan drie maatregelen waarbij het OCMW tussenkomt :

 • doorstromingsprogramma,
 • het ACTIVA-plan,
 • de SINE (Sociale Inschakelingseconomie).

Deze 3 maatregelen betreffen verschillende soorten werkgevers (vzw's, bedrijven, openbare diensten, sociale economie of interimbureaus). De doelstelling is om de toegang tot werk te vergemakkelijken voor mensen die een financiële steun krijgen van het OCMW, door de salariskosten van de werkgever te verlichten.

Voor elk van deze maatregelen gelden echter verschillende toepassingsvoorwaarden. Naast het feit in staat te zijn om te kunnen werken (gezondheid, arbeidsbeschikbaarheid, werkvergunning indien nodig), moet ook de leeftijd en de duur van de financiële steun bij het OCMW in aanmerking genomen worden.
Voor meer inlichtingen, gelieve kontakt te nemen met de socioprofessionele inschakkelingsdienst.

Professionele vrijstelling

Wanneer een persoon die door het OCMW geholpen wordt, inkomsten heeft, moet het OCMW rekening houden met zijn inkomsten bij de berekening van het bedrag van het leefloon of gelijkgestelde maatschappelijke hulp.

Om een persoon die werk vindt aan te moedigen, zal het OCMW echter geen rekening houden met zijn volledige wedde. Deze zal meer bepaald met € 229,95 per maand verminderd worden voordat het bedrag van de financiële steun berekend wordt.

B. HET GEÏNDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJK INTEGRATIE (GPMI)

Indien u jonger bent dan 25 jaar, zal het OCMW u vragen (behalve in geval van gezondheids- of billijkheidgronden) dat u zou deelnemen aan de ontwikkeling van een professioneel of sociaal project dat aangepast is aan uw toestand, uw mogelijkheden en uw wensen.

Dit project kan bijvoorbeeld betrekking hebben op studies, een opleiding, de zoektocht naar een eerste professionele ervaring.

Het project neemt de vorm aan van een overeenkomst waarin uw rechten en verplichtingen en die van het OCMW worden vastgesteld. Tijdens de duur van dit project, zal er u een leefloon toegekend worden (zolang ook de toekenningsvoorwaarden van het recht op maatschappelijke integratie vervuld blijven).

C. HET LEEFLOON

Zolang u niet werkt of tijdens het GPMI nog geldig is kan het OCMW u het voordeel van een leefloon toekennen (vroegere bestaansminimum).

Het is het OCMW toegestaan rekening te houden met sommige van uw inkomsten en, onder bepaalde voorwaarden, met sommige inkomsten van de personen waarmee u samenleeft (uw echtgeno(o)t(e), ascendenten, descendenten). Omdat deze inkomsten soms in mindering worden gebracht, zal u soms niet het volledige bedrag van het leefloon ontvangen.

Opmerkingen:

Het leefloon dient niet terugbetaald te worden, tenzij:

 • U op een ander inkomen aanspraak kon maken tijdens de periode waar u het leefloon ontving
 • U valse of onvolledige verklaringen aflegde betreffende uw toestand
 • Het OCMW u per vergissing een te hoog bedrag uitbetaalde
 • Het bedrag van uw leefloon, tengevolge een wetswijziging, dient herzien te worden

De uitbetaling van de steun kan onder volgende omstandigheden worden opgeschort:

 • u vertrekt voor langer dan een maand naar het buitenland zonder het OCMW hiervan in kennis te stellen. Indien het OCMW van de reis in kennis wordt gesteld, blijft het leefloon gegarandeerd. Let op: als het verblijf langer dan 4 weken duurt of wanneer u in een kalenderjaar in totaal meer dan 4 weken in het buitenland verblijft, wordt de betaling van het leefloon opgeschort. Het OCMW kan ter zake een andere beslissing nemen indien uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf rechtvaardigen.
 • wanneer u het voorwerp uitmaakt van een vrijheidsbeperkende maatregel
 • indien u valse verklaringen hebt afgelegd
 • wanneer het GPMI niet wordt nagekomen

Sociale steun gelijkgesteld aan het leefloon

Deze financiële hulpvorm kan toegekend worden in het voordeel van sommige personen die niet aan alle voorwaarden voldoen om te kunnen genieten van een leefloon (een minderjarige of een vreemdeling die ingeschreven is in het vreemdelingenregister bijvoorbeeld), doch die in een vergelijkbare behoeftetoestand verkeren.

Verplichte voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)

Facultatieve voorwaarden

Naast de twee verplichte voorwaarden, kan het OCMW de toekenning van deze hulp laten afhangen van de vervulling van vier facultatieve voorwaarden. In zodanig geval dient het centrum dit in haar beslissing kenbaar te maken. Het OCMW kan aldus eisen dat u:

 1. Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is
 2. Uw rechten laat gelden op de andere sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen van het ziekenfonds, …) waarop u aanspraak zou kunnen maken
 3. Een overeenkomst ondertekent dat een geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie inhoudt
 4. Onderhoudsgeld vraagt aan de personen die u alimentatie verschuldigd zijn

Opgelet: Indien u deze voorwaarden niet nakomt kan de hulp geweigerd of geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van 1 tot 3 maanden.

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De laatste bewijzen van de betaling van uw huur
 • De laatste bewijzen van de betaling van uw facturen De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het bewijs van de aanvraag / niet-betaling van de sociale toelagen (pensioen, werkloosheid, mutualiteit)
 • Het bedrag van uw kinderbijslag
 • Uw laatste bankuittreksels
 • Uw laatste aanslagbiljet
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorig OCMW
 • Uw huurcontract
 • De bewijzen die aantonen dat u werk of een opleiding zoekt of het bewijs van uw werkongeschiktheid
 • Desgevallend, het bewijs van de indiening van de aanvraag van onderhoudsgeld indien u gescheiden leeft of, indien u zich in een echtscheidingsprocedure bevindt
 • Indien u eigenaar bent van een woning, moet u het bewijs van het bedrag van uw kadastraal inkomen meebrengen
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

Voorschotten op sociale uitkeringen

Wanneer u een aanvraag indient om te kunnen genieten van een sociale uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering, mutualiteittoelagen, kinderbijslag, gehandicaptenuitkering) kan de behandeling van de aanvraag enige tijd in beslag nemen. In afwachting van een beslissing over voormelde uitkering, kan het OCMW u een voorschot toekennen.

Opgelet: Deze hulp vormt een lening. Het OCMW zal het geleende bedrag terugvorderen bij het organisme dat u de uitkering verschuldigd is.

Voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)
 3. Recht laten gelden op een sociale uitkering

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het bewijs van de aanvraag van de sociale toelage
 • Uw huurcontract
 • Het kadastraal inkomen van al de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

Bijkomende financiele steunvormen

In functie van uw sociale en financiële situatie, kan het OCMW u andere steunvormen toekennen zoals :

1. - tussenkomst bij de betaling van uw verplichte mutualiteitbijdragen om uw situatie opnieuw in orde brengen bij de mutualiteit
2. - tussenkomst bij ziekenhuisfacturen - tussenkomst bij aankoop van een bril of een tandprothese - tussenkomst bij de betaling van de energiefacturen of huurgelden - bonnen voor meubels, kledij, maaltijden, … deze bedragen kunnen voorschotten zijn : in dit geval, moet u de som volledig of gedeeltelijk terugbetalen, indien het BCSD dit beslist.
Toevoegen:
Let op: het OCMW komt slechts in laatste instantie tussenbeide en uitsluitend wanneer er geen enkele andere steun kan worden toegekend (bijvoorbeeld: ziekenfonds, etc.).

 

Voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De laatste bewijzen van de betaling van uw huurprijs
 • De laatste bewijzen van de betaling van uw facturen
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het bewijs van de aanvraag / niet-betaling van de sociale toelagen (pensioen, werkloosheid, mutualiteit)
 • La preuve de demande et/ou de non paiement d’allocations sociales (pension, chômage, mutuelle)
 • Het bedrag van uw kinderbijslag
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorige OCMW
 • Uw huurcontract
 • Indien u eigenaar bent van een woning, moet u het bewijs van het bedrag van uw kadastraal inkomen meebrengen
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

De medische-farmaceutische kaart

Het voorleggen van een medische-farmaceutische kaart voorkomt, uitgezonderd een forfait, dat u alle kosten voor medische raadplegingen en/of de aankoop van geneesmiddelen zelf moet betalen.
Deze kaart is geldig:

 • bij een huisarts, tandarts of in een medisch centrum, erkend door onze diensten. De medische kaart geldt niet bij een kinesitherapeut. U moet een requisitorium in handen hebben waarop het aantal vereiste sessies staat vermeld.
 • bij een apotheek erkend door onze diensten

U dient voorafgaandelijk een erkende geneesheer en een erkende apotheker te kiezen uit de lijsten die raadpleegbaar zijn aan de verschillende onthaalbalies van het OCMW.

Het remgeld verbonden met medische consultaties blijft ten uwer laste, tenzij het BCSD hier anders over besliste.
In dit laatste geval bedraagt de forfait die ten uwer laste blijft:

 • bij de arts : maximum € 1,00 per raadpleging
 • bij de apotheker : maximum € 0,50 per doosje geneesmiddelen

Voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Terugkerende medische kosten hebben
 3. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorige OCMW
 • Medisch certificaat
 • 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds (indien u bij een ziekenfonds bent aangesloten)
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen..

De bijzondere voorwaarden voor het gebruik van medische kaarten staan in detail beschreven in de "Gids voor het gebruik van medische kaarten" waarvan een exemplaar afgegeven wordt aan de kaarthouder.

Dringende medische hulp

Wanneer u zonder verblijfsvergunning op het Belgische grondgebied verblijft is de dringende medische hulp de enige hulpvorm waarop u aanspraak kan maken (met uitzondering van de materiele hulp ten gunste van kinderen die illegaal verblijven).

De dringende medische hulp laat u toe u gratis te laten verzorgen en bepaalde geneesmiddelen gratis te krijgen:

 • bij een huisarts, tandarts of in een medisch huis, erkend door onze diensten. De medische kaart geldt niet bij een kinesitherapeut. U moet een requisitorium in handen hebben waarop het aantal vereiste sessies staat vermeld.
 • bij een medische consultatie in een ziekenhuis van het IRISnetwerk
 • bij een apotheek erkend door onze diensten

De lijst van de erkende artsen en apothekers wordt ter uwer beschikking gehouden in de verschillende onthaalbalies van het OCMW.

Voorwaarden

 1. Illegaal verblijven, zonder verblijfstitel
 2. In Anderlecht verblijven
 3. Een medische behoefte vertonen
 4. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)

Voor te leggen documenten

 • Certificaat van de dringende medische hulp, ingevuld door een arts
 • Identiteitsdocumenten, paspoort of documenten met betrekking tot het verblij
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorige OCMW
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

Requisitoria

Een requisitorium is een verklaring van ten lastneming dat het OCMW opstelt en overmaakt aan een ziekenhuis of een gespecialiseerde arts teneinde een medische of chirurgische ingreep of bijzondere zorgen of onderzoeken te laten plaatsvinden zonder dat deze zouden worden gefactureerd aan de patiënt.

De requisitorium wordt, in de regel, opgesteld in uitvoering van een beslissing van het BCSD. Een voorstel moet dus voorafgaandelijk door de maatschappelijk werker die met het dossier gelast werd aan het Comité worden gericht. ten dien einde zult u verscheidene documenten moeten overmaken aan uw maatschappelijk werker (zie hieronder).
Per uitzondering en slechts onder bepaalde voorwaarden, zal de door het centrum erkende arts die door de houder van een groene of oranje medische-farmaceutische kaart werd gekozen zelf een requisitorium mogen opstellen. In zodanig geval zal de patiënt naar de gevraagde raadpleging en/of zorgen mogen gaan, zonder opnieuw voorafgaandelijk naar het OCMW te moeten komen.

Voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Nood hebben aan een medische tussenkomst (met bewijs)
 3. Hulpbehoevend zijn (voor de evaluatie van de behoeftetoestand houdt het OCMW rekening met uw middelen en lasten)

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten, paspoort of andere verblijfstitels
 • De bewijzen van uw eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • De medische-pharmaceutische kaart, indien een dergelijke kaart werd toegekend
 • Medisch attest dat de medische tussenkomst verantwoordt
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker u om andere documenten vragen.

 

Verwarmingstoelage

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage, moet u voldoen aan twee voorwaarden:

 • U verwarmt uw (huur)woning met mazout, petroleum of propaangas. en
 • soit vous percevez un revenu limité;
  sU hebt: ofwel een begrensd inkomen; ofwel een schuldoverlast; ofwel bent u erkend met het statuut BVT-OMNIO bij uw ziekenkas.

Indien u aan beide voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een verwarmingstoelage.
Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof neemt u contact op met het OCMW.
Vóór elke tussekomst, zal het OCMW uw fakturen en uw financiele toestand nagaan

 

Huurwaarborgen

Als u een woning gaat huren, dien je meestal een huurwaarborg te betalen. Indien u moeilijkheden hebt om dit bedrag samen te stellen, kunt u zich richten tot de Dienst Huisvesting van het OCMW.

De tussenkomst van het OCMW is subsidiair aan de steun die u zou kunnen vinden bij andere organismen. Aldus is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gratis of tegen een heel lage rentevoetvoet, een lening te verkrijgen die moet toelaten om de vereiste huurwaarborg samen te stellen.
Voor verdere inlichtingen hieromtrent nodigen wij u uit om contact op te nemen met het Fonds (de contactgegevens vindt u aan het einde van deze gids). Op de sociale Dienst zal u ook de nodige informatiefolders vinden.

Het OCMW kan, na een sociaal onderzoek, een huurwaarborg toekennen in functie van de meest passende dienstverlening voor de persoon. Het gaat om een waarborgbrief.
Het OCMW betaalt niet zelf het bedrag dat nodig is voor de huurwaarborg maar stelt zich garant ten opzichte van de verhuurder die dergelijke borgstelling aanvaardt met het oog op de eventuele tegemoetkoming van het OCMW na afloop van het huurcontract.

De begunstigde van deze steunvorm zal eventueel verplicht worden het bedrag van de waarborg door maandelijkse betalingen op een spaarrekening weder te stellen.
Deze waarborgen dekken enkel de huurschade (en dus niet de tekortkomingen aan de andere verplichtingen van de huurder zoals de betaling van de huurprijs).

Voorwaarden

 1. Belgische of vreemde nationaliteit ingeschreven in het bevolkingsregister of erkende vluchteling, staatloos zijn of ingeschreven in het vreemdelingenregister
 2. Verblijven in uw vorige woning in Anderlecht en een andere woning gevonden hebben, hetzij reeds ingetrokken zijn in de nieuwe woning in de gemeente Anderlecht
 3. Meerderjarig zijn of meerderjarig verklaard zijn, of minderjarig zijn met één of meerdere kinderen ten laste of in verwachting zijn
 4. In staat zijn de huurprijs te betalen
 5. Niet in staat zijn de huurwaarborg te betalen:
  - U beschikt niet over het voldoende bedrag en
  - U hebt een aanvraag ingediend bij het Woningfonds en die werd geweigerd

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • Huurcontract
 • Bewijs van weigering door het Woningfonds
 • Eventueel bewijs van uw registratie, als schuldenaar met achterstallen, in de bestanden van de Nationale Ban
... in functie van uw toestand kan de beheerder van uw dossier u om andere documenten vragen.

Opmerking :

De dienst huisvesting is enkel bevoegd om tussen te komen indien het om een waarborg gaat voor een privé woning. Indien het om een waarborg gaat voor een sociale woning, moet u zich wenden tot uw verantwoordelijke maatschappelijk werker.

Referentieadres

Deze steunvorm richt zich meer in het bijzonder tot dakloze mensen en hun gezinsleden. Het referentieadres is enkel administratief en maakt het mogelijk sociale voordelen te hebben en te behouden zoals de werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, mutualiteitstoelage enz…

Verschillende voorwaarden moeten vervuld worden zodat het OCMW de toestemming kan geven voor een inschrijving in referentieadres.

Voorwaarden

 1. Dakloos zijn, dat wil zeggen geen woonst hebben en niet over de nodige middelen beschikken om er een te verkrijgen
 2. Niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (schrapping van uw laatste woning)
 3. In Anderlecht verblijven

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorige OCMW
 • Indien van toepassing, het uitzettingsbevel
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker kan u om andere documenten vragen.

Teneinde dit referentieadres te behouden, moeten de documenten hierboven vermeld actueel blijven en de post moet minstens één keer om de drie maanden worden afgehaald. (op de sociale dienst te Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64)

Installatiepremie voor daklozen

De installatiepremie is een bedrag (€ 1.047,48) dat het OCMW u kan toekennen om uw woning in te richten (meubels of aansluitingskosten voor gas, elektriciteit enz.).

De installatiepremie kan slechts eenmaal in het leven toegekend worden.

Voorwaarden

 1. Recent dakloos (op straat, in een onthaalwoning, bij mensen die u tijdelijk onderdak verlenen, in de gevangenis, in een daklozencentrum) of campingbewoner geweest zijn
 2. Op het grondgebied van Anderlecht een woonplaats gevonden hebben die als hoofdverblijfplaats dient
 3. Genieten van een inkomen van sociale hulpverlening of van een vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekenfonds)
 4. Nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • Huurcontract
 • De bewijzen van de eventuele inkomsten en lasten van uw gezin
 • Het attest van het beëindigen van de hulp bij uw vorige OCMW indien dit het geval is
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker kan u om andere documenten vragen.

Specifieke hulp voor de betaling van onderhoudsgeld voor kinderen of voor de bijdragen ten gunste van geplaatste kinderen

Deze financiële hulp, is bestemd om de personen die door een gerechtelijke beslissing gehouden zijn om onderhoudsgeld te betalen voor kinderen of een bijdrage te betalen ten gunste van geplaatste kinderen, toe te laten om hun verplichtingen na te komen.


Voorwaarden

 1. In Anderlecht verblijven
 2. Recht hebben op het leefloon of op een gelijkwaardige financiële maatschappelijke hulp
 3. Op grond van een uitvoerbare gerechtelijke beslissing, of een akkoord van scheiding door onderlinge toestemming of een uitvoerbare schikking (voor de rechter), gehouden zijn onderhoudgeld of een bijdrage te betalen
 4. Het bewijs leveren dat het volledige maandelijkse bedrag van de onderhoudsgelden en/of bijdragen betaald werd


Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • Informatie betreffende de identiteit en de verblijfplaats van het (de) kind(eren) waarvoor u een onderhoudsgeld of een bijdrage betaalt
 • Copie van de gerechtelijke beslissing
 • Bewijzen van de volledige betaling van het onderhoudsgeld en/of de bijdrage

 

... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker kan u om andere documenten vragen.

Bedrag van de hulp

 

 • 50% van het maandelijkse bedrag van het onderhoudsgeld en/of de bijdrage
 • maar, beperkt tot maximaal € 91,67 per maand (ongeacht het aantal kinderen waarvoor u dient te betalen)

Materiële hulp ten gunste van kinderen die geen verblijfsvergunning hebben verblijven

De kinderen die met hun familie illegaal in België verblijven kunnen van een materiële hulp genieten in opvangcentra die door Fedasil beheerd worden. Deze hulp omvat de huisvesting, het eten, de kleding, zakgeld, de sociale en medische begeleiding, het recht op onderwijs en de hulp voor vrijwillige terugkeer.
Ook al betreft het geen hulp die door het OCMW wordt toegekend, toch dient de aanvraag (door het kind zelf, door zijn ouders, of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) bij het OCMW te worden ingediend.

Voorwaarden

 1. Het kind en zijn ouders (of degene die het ouderlijk gezag uitoefent) verblijven in Anderlecht
 2. Het kind moet jonger dan 18 jaar zijn
 3. Het kind is behoeftig
 4. Het kind moet in België samenleven met zijn vader en/of moeder of met de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (een voogd bijvoorbeeld). De aanverwantschap, of het ouderlijk gezag, moeten bewezen zijn
 5. Het kind en zijn ouders (of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) verblijven illegaal op het Belgische grondgebied
 6. De ouders (of degene die het ouderlijk gezag uitoefent) komen hun onderhoudsplicht niet na of zijn hiertoe niet in staat

Voor te leggen documenten

 • Identiteitsdocumenten
 • Paspoort, identiteitskaart, of officieel document dat de leeftijd van het kind en de aanverwantschap of de uitoefening van de ouderlijke macht bevestigt
 • Bewijzen betreffende de eventuele inkomens en lasten van het gezin
... in functie van uw toestand kan uw maatschappelijk werker kan u om andere documenten vragen.

Transitwoningen

Moest u plots onverwachts uw woonst moeten verlaten, enkel wanner er geen ander oplossing mogelijk is, kan het OCMW u onderbrengen in één gemeubeld appartement.
In maximaal 4 maanden moet u, met hulp van de maatschappelijk werker, één ander definitief onderdak gevonden hebben. Tijdens uw verblijf in het appartement moet u een "bezettingsbijdrage" betalen.
Het plots en onverwacht verliezen van een woonst is b.v. brand, gaslek of een verklaring van onbewoonbaarheid van de Burgemeester wegens veiligheid of onbewoonbaarheid problemen.

Wanneer het om onbewoonbaarheid redenen gaat kan u een VIBH (verhuis- en installatie toelage en bijdrage in het huurgeld) aanvragen bij het Woon Informatie Centrum (WIC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze financiële steun moet u toelaten uw verhuis en een hogere huur te bekostigen. Zie verder in deze brochure (nuttige adressen) voor meer inlichtingen betreffende die diensten.

De gemeentelijke sociale dienst

Maatschappelijk werkers geven u informatie en ondersteunen u. Onder andere op de volgende gebieden

 • Hulp bij contacten met andere diensten en instellingen
 • Hulp aan senioren en mensen met een beperking
 • Coördinatie van hulp aan huis
 • Administratieve hulp
 • Voedselhulp
 • Begeleiding bij financiële problemen
 • Taxicheques
 • Pensioenaanvraag

De permanenties zijn op afspraak in verschillende wijken van uw gemeente. Maatschappelijk werkers kunnen ook huisbezoeken afleggen.

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker in uw buurt: Kuregem: 02 800 07 42 Het Rad: 02 800 07 42 Lenniksebaan: 02 800 07 42 Vogelenzang: 02 800 07 42 Biestebroeck: 02 800 07 42 Peterbos: 02 524 22 36 Moortebeek: 02 524 22 36 Centrum: 02 800 07 43 Wayez: 02 800 07 43 Veeweyde: 02 800 07 43 Aurore: 02 800 07 43 Scheut: 02 800 07 40 Neerpede: 02 800 07 40 Goede Lucht: 02 800 07 40