Sociale Coordinatie

Verantwoordelijk van Sociale Coordinatie en Consultatieve Raad voor de Maatschappelijke Gebruikers : Tania PORTUESI
Adres : Raymond Vander Bruggen, 62-64 te 1070 Anderlecht
Uurrooster: van maandag tot vrijdag van 8u tot 16h
E-mail : tania.portuesi@cpas-anderlecht.brussels

Binnen het Brussels Gewest werden in het kader van artikel 62 van de organieke wet van 8 juli 1976 Sociale Coördinaties opgezet. Het is daarbij de bedoeling om vaardigheden te bundelen en good practices en expertise van partners onderling uit te wisselen met het oog op het aanreiken van een hoogwaardige service aan de gebruikers binnen het grondgebied.


De Sociale Coördinatie heeft (krachtens de omzendbrief van de GGC 2022-2026) meerdere opdrachten:

  1. De wederzijdse bekendheid van de instellingen bevorderen en een duidelijke identificering van die instellingen door de bevolking mogelijk maken. De Sociale coördinatie zorgt ervoor dat informatie correct wordt verspreid en dat de standpunten van de gebruikers worden gehoord.
  2. Via het door de diensten van het Verenigd College opgerichte begeleidingscomité, samenbouwen aan een gewestelijk sociaal beleid.
  3. Een plek vormen voor informatie, uitwisseling en discussie.
  4. Het overleg en de implementatie van synergieën en samenwerkingen bevorderen.
  5. Thematische meetings opzetten.
  6. Methodologische tools gebruiken om de behoeften die uit de werkgroepen naar voren komen in kaart te brengen, te verrijken en te vergelijken met de standpunten van andere actoren.
  7. Overheids-, verenigings- en burgerinitiatieven ondersteunen.
  8. Een reflectie stimuleren, adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  9. De specifieke werkgroep van de Federatie van Brusselse OCMW's ondersteunen en informatie aanleveren in het kader van de strijd tegen de non take-up van rechten.

Alle organisaties die binnen de gemeente Anderlecht sociaal-gezondheidswerk verrichten, kunnen aansluiten bij de Sociale Coördinatie. Via de Sociale Coördinatie kunnen banden worden gesmeed tussen de verschillende lokale partners, kunnen ze worden geïdentificeerd, kan er kennis worden genomen van hun opdrachten en doelstellingen, kunnen de noden van de Anderlechtenaren in kaart worden gebracht, kunnen middelen worden gedeeld en projecten gezamenlijk opgezet.


De Sociale coördinatie van het OCMW van Anderlecht organiseert tweemaandelijks (gedurende twee uur) een vergadering die alle partners die in de agenda zijn geïnteresseerd, samenbrengt. Die agenda wordt ofwel rechtstreeks door de verantwoordelijke van de Sociale Coördinatie voorgesteld, ofwel in samenwerking met de partners die aanwezig waren op de laatste vergadering opgesteld. Over het algemeen krijgen de partners tijdens die vergaderingen de kans om hun organisatie aan de andere aanwezige leden voor te stellen.


Naar aanleiding van een meeting of op vraag van meerdere leden kunnen specifieke werkgroepen worden opgezet.


Om hieraan te kunnen deelnemen moet u lid zijn van de Sociale Coördinatie. Alle leden moeten een Handvest ondertekenen om deel te kunnen nemen aan de vergaderingen.


De uitnodigingen worden samen met de agenda van de vergadering via e-mail verstuurd. Idem dito wat de notulen betreft. De verantwoordelijke stuurt tevens een lijst met de gegevens van de op de vergadering aanwezige leden.